Τετάρτη, 7 Αυγούστου 2013

«Πριμ» σε κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους

Με 3 εκατ. ευρώ επιδοτούνται κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι που δραστηριοποιούνται σε ορεινές περιοχές, στις οποίες ενδημούν αρκούδες, για να περιφράξουν με ηλεκτροφόρα σύρματα τις εκτάσεις στις οποίες βρίσκονται τα κοπάδια ή τα μελίσσια τους.
Πρόκειται για τη δράση «Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και από εθνικούς πόρους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από 15 Ιουλίου μέχρι και τις 28 Σεπτεμβρίου.

 
«Πριμ» σε κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους

Η επιδότηση φτάνει στο 80% του κόστους εγκατάστασης της ηλεκτροφόρου περίφραξης, ανά κτηνοτροφική μονάδα ή μελισσοκομική μονάδα 100 κυψελών.
 
Το μέγιστο κόστος αγοράς και εγκατάστασης της ηλεκτροφόρου περίφραξης ανέρχεται σε 2.200€/0,05Ηα και χορηγείται βάσει εξοφληθέντων παραστατικών. Το μέτρο εφαρμόζεται στις περιοχές που αποτελούν οικότοπους της αρκούδας.
 
Δικαιούχοι των ενισχύσεων της δράσης είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μελισσοκόμοι ή κτηνοτρόφοι με εκτατικές εκτροφές αιγοπροβάτων που διαμένουν ή μετακινούνται στις περιοχές παρέμβασης, εφόσον:
 • Δεν έχουν ενισχυθεί για την ίδια δράση από άλλο πρόγραμμα.
 • Υποβάλλουν, στον τόπο και χρόνο που ορίζονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αίτηση ενίσχυσης.
 • Υλοποιήσουν την επένδυση εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην απόφαση έγκρισης.
 • Και ακόμα θα πρέπει να αναλάβουν την υποχρέωση τουλάχιστον για μια πενταετία:
 • Οι κτηνοτρόφοι να διατηρούν την ηλεκτροφόρο περίφραξη – οι μελισσοκόμοι να χρησιμοποιούν την ηλεκτροφόρο περίφραξη στον τόπο διαμονής και μετακίνησής τους εφόσον αυτός είναι εντός των περιοχών παρέμβασης.
 • Να διατηρούν σε ξεχωριστό αρχείο όλα τα παραστατικά που σχετίζονται με την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου τους προκειμένου να είναι δυνατή από τα αρμόδια όργανα η επαλήθευση και ο έλεγχος των πληρωμών.
 • Οι μελισσοκόμοι να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ.
 • Διευκρινίζουμε ότι ΔΕΝ μπορούν να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας, έστω κι αν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις:
 • Κτηνοτρόφοι οι οποίοι διαθέτουν συστεγαζόμενες εκμεταλλεύσεις.
 • Πρόσωπα τα οποία έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης και οι σύζυγοι αυτών.
 • Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης με δεκαετή αποκλεισμό.
 • Πρόσωπα τα οποία έχουν αποκλεισθεί από τις ενισχύσεις των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων ή δράσεων και για όσο χρόνο ισχύει ο αποκλεισμός.
 • Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να ενταχθούν πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:
 • Να είναι αγρότες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν γεωργική εκμετάλλευση στην οποία ασκούν αγροτική δραστηριότητα όπως η έννοια ορίζεται το θεσμικό πλαίσιο της δράσης.
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.
 • Να υποβάλουν εμπρόθεσμα, αίτηση ενίσχυσης και οι εκμεταλλεύσεις τους να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
 • Τα μελισσοσμήνη, τα αιγοπρόβατα και τα ποιμνιοστάσια κατέχονται νόμιμα και να είναι δηλωμένα στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) του 2013.

Τα κριτήρια για την επιλογή των υποψηφίων

Από τους υποψηφίους που πληρούν καταρχήν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της προηγούμενης παραγράφου, γίνεται επιλογή των δικαιούχων με βάση τις διαθέσιμες πιστώσεις και την κατανομή τους και τα ακόλουθα κριτήρια που είναι σε ισχύ κατά την κατάθεση της αίτησης ενίσχυσης. Σε περίπτωση που στο πρόσωπο ενός υποψηφίου συντρέχουν περισσότερα του ενός κριτήρια επιλογής του ανωτέρω πίνακα, τα μόρια που αντιστοιχούν στα κριτήρια αυτά αθροίζονται. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη σειρά κατάταξης, προηγούνται οι καταρχήν δικαιούχοι που συγκεντρώνουν μεγαλύτερη βαθμολογία στα κριτήρια επιλογής με τη σειρά προτεραιότητας που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Δαπάνες που καλύπτονται

Επιλέξιμες δαπάνες θεωρούνται η αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροφόρου περίφραξης, η οποία έχει πραγματοποιηθεί μετά την ημερομηνία έγκρισης της επένδυσης και περιλαμβάνει:
 
Για την αγορά:
 • φωτοβολταϊκό σύστημα,
 • καλώδιο (σύρμα) φράκτη για περίφραξη (η περίφραξη μπορεί να περιλαμβάνει μέχρι 4 σειρές καλώδιο για την προστασία από επιθέσεις αρκούδας),
 • τεντωτήρα συρμάτων, για να συντηρείται ευθυτενές το σύρμα μετάδοσης παλμών,
 • σετ πόρτας,
 • μονωτήρα για τη στήριξη του σύρματος (σε ξύλο ή σίδερο),
 • όργανο ελέγχου,
 •  μπαταρία,
 • ξύλινους, πλαστικούς ή μεταλλικούς πασσάλους.
Για την εγκατάσταση:
 
Τα αποδεικνυόμενα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη που απαιτούνται για την εγκατάσταση της περίφραξης.
 

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ

 
Στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας των αιρετών Περιφερειών και στις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων ή σε άλλες κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένες αρμόδιες υπηρεσίες
Στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης - Ανταγωνιστικότητας, στο τηλ. 210-5275065
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου www.et.gr βρίσκονται οι δημοσιευμένες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπουργικές αποφάσεις.
Πηγή: www.ethnos.gr                                                                                             
 
 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου